Trafik Kazalarında Araç değer kaybı

01 06 2015 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI NE GİBİ YENİLİKLER GETİRMİŞTİR;
Kısaca halk arasında trafik sigortası olarak bilinen zorunlu mali sorumluk sigortası genel şartlarındaki en büyük yeniliklerden bir tanesi
Kazaya karışan aracın kaza öncesi piyasa rayiç değeri ile kaza sonrası onarımı yapıldıktan sonraki rayiç değeri arasında meydana gelen DEĞER KAYBININ teminat kapsamına alınmış olmasıdır.
Kara yollarlı motorlu araçlar zorunlu sigortası A.5. kapsamına giren teminat türleri;
Başlığı altındaki a şıkkında;
Maddi zararlar teminatı:”Hak sahibinin bu genel şartta tanımlanan ve zarara giren araçta meydana gelen DEĞER KAYBI talep edilmesi halinde ilgili branşta yetkili EKSPERLER tarafından tespit edilir. Değer kaybı bu genel şartlar ekinde yer alan esaslara göre yapılır.” İbaresi yer almakta olup araçların kaza sonrasında hasar gören karasörü parçalar dolayısıyla fabrikasyon orijinalitelerinin bozulmasına bağlı olarak ikinci el satış piyasasında kaza öncesi durumuna göre ortaya çıkan fark DEĞER KAYBI olarak nitelendirilmiştir. Kazaya sebep olan kusurlu sürücünün kullandığı aracın zorunlu mali mesuliyet sigortası limitleri kapsamında oluşan değer kaybı karşılanacak kusursuz araç malikinin kaza sonrası aracının orijinalitesinin bozulmasına bağlı olarak değerindeki azalma giderilecektir.
2918 sayılı Karayolları Trafik kanununun 91. maddesi uyarınca yapılması zorunlu olan Mali sorumluluk sigortası kapsamında sigorta şirketleri araç işletenlerin aynı kanunun 85. Maddesi uyarınca sebep olduğu zararlara ilişkin sorumluluklarını karşılamakla yükümlü kılmış, aynı kanunun 97. maddesi zarar görenlere doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunma imkânı vermiştir.
Zorunlu mali sorumluluk sigorta kapsamı üçüncü şahıslara verilen zararların limitleri dâhilinde teminat altına almış olmakla birlikte Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2009/9892 esas 2010/3124 sayılı kararında meydana gelen DEĞER KAYBI gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır. Yönünde karar vermiş sigorta şirketlerinin teminat limitleri dâhilinde DEĞER KAYBINI ödemekle yükümlü olduğu açıklığa kavuşmuştur.
Borçlar kanunu 49. maddesinde “kusurlu ve hukuka aykırı bir fiilden başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” Hükmü yer almakta olup hasra sebebiyet verenlerin aracın kaza öncesi ikame değerini iadesi hukuksal bir zorunluluktur.
Her ne kadar yasa ve Yargıtay kararları ile değer kaybı yasal zemine kavuşmuş ise de hangi metotla ve kim tarafından değer kaybı tespitinin yapılacağı 01-06-2016 tarihinde hazine müsteşarlığı tarafından yayınlanan kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluk sigortası genel şartları ve ekinde açıklığa kavuşturulmuştur.
Kazaya karışan araç sürücüsü ne yapmalıdır:
Kazaya karışan araç sürücüsü öncelikle kaza tespit tutanağı veya kaza raporu tutturmalıdır.
Kaza tespit tutanağı tanzim edebilmek için her sürücünün yeterli sürücü belgesine haiz olmasının gerektiği
Sürücülerin alkollü ya da uyuşturucu madde kullanmamış olması
Kazaya karışan araçlardan her han ki birinin kamuya ait olmaması
Kazanın ölüm yâda yaralanma ile sonuçlanmış olmaması
Kazaya karışan araçların tümünün trafik sigortasının bulunması
Kazada sadece 3. şahıs mallarına zarar vermiş olmaması
Kaza tespit tutanağı yâda kaza raporu sonucuna göre kusursuz çıkan araç sahibi aracında medya gelen maddi hasarları kusurlu araç sahibinin zorunlu mali mesuliyet sigortasından talep edebileceği, bunun yanında kaza sonucunda aracının fabrikasyon orijinalitesinin bozulması nedeniyle kaza öncesi değeri ile kaza sonrası onarımdan sonraki değeri arasındaki farkı (kusurlu sürücünün kullandığı aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasından limitleri dahilinde) talep edebileceği ilgili yönetmelikle açıklığa kavuşmuştur.
Araçlarda kaza sonrası meydana gelen değer kaybı
Zararlarının karşılanması için izlenecek yol nedir?
Kusursuz araç maliki öncelikle kaza branşın da yetkili bir Eksperten aracında meydana gelen DEĞER KAYBININ tespitinin yapılarak bir rapor düzenlenmesini talep edecektir.
Hazine müsteşarlığından yetkili bağımsız ve tarafsız Eksperin raporunu alarak ilgili sigorta şirketine değer kaybı zararını karşılanması talebinde bulunacaktır.
Sigorta kurumu DEĞER KAYBI zararını zorunlu mali mesuliyet sigortası limitleri dâhilinde ödemekle yükümlüdür.
İlgili sigorta kurumu ödemeyi ret eder yâda eksik ödemede bulunması durumunda müracatı takip eden 15. günü müteakip tahkime başvurarak değer kaybı zararını talep etmesi mümkün bulunmaktadir.