Kefalet Sigortası


KEFALETS
İGORTASI GENEL ŞARTLARI

A.SİGORTANIN KAPSAMI

A.1- Sigortanın Konusu

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, borçlunun poliçede tanımlanan borçyükümlülüğünü yerine getirememesirizikosuna karşı, bu genelşartlarda ve poliçeözel şartlarında belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde,borçluya kefil olarak poliçede belirtilen lehtara teminat sağlar. Sigortacı bu sigorta sözleşmesiçerçevesinde üstlendiği yükümlülük uyarınca ilgili lehtar veya lehtarlara ödeme yapar. 

Sigortacı, lehtara karşı borçluya doğrudan kefalet yoluyla kendisi kefil olabileceğigibi, dolaylı kefalet yoluyla banka, kredi garanti kuruluşları veya diğer finans kuruluşlarının borçlunun yükümlülüğü için lehtara karşı kefil olmalarına bağlı olarak teminat sağlayabilir.

Bu sigorta anlamında “kefalet”, borçlunun borçlarına kefil olunmasını veya bu borçlarla ilgili sair taahhütler altına girilmesiniifade eder.

Borçlu, sigorta koruması elde etmek üzere bizzat kendisi sigorta yaptırabileceği gibi, bir başkası da onun lehine sigorta yaptırabilir. Başkası lehine yapılan sigortada, sigorta ettiren için öngörülen yükümlülükler, borçlu için de geçerlidir. 

A.2-Teminat Türleri ve Tanımlar

            Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, bu sigorta kapsamında sunulan teminatların tanımları aşağıdaki gibidir.

            Avans Ödeme Teminatı: Bir ihale, proje ya da mal ve hizmet ticareti kapsamında avans ödeme alan tarafın, lehtara karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve avansın geriödenmemesi riskine karşı teminat sağlar.

            İmalat /Bakım / Onarım Teminatı: İnşaat, mühendislik ya da makine üretimi gibiiş performansının iş teslimi sonrasında değerlendirildiği hallerde, iş teslimini takiben belli bir süre sonra işçilik kusuru sonucu ortaya çıkan zararlara karşıteminat sağlar.

Emniyeti SuistimalTeminatı: Kefalet senedinde ismi belirtilençalışanların, hile, dolandırıcılık, zimmete para geçirme gibi eylemleri nedeniyle,işverenin zarar görmesine karşı teminat sağlar.

            Gümrük ve Mahkeme Teminatı: Vergi daireleri, gümrük idareleri ve mahkemelerin lehtar olarak yer aldığı, bir dava açılabilmesi, gümrükten malın çekilebilmesi veyagümrükleme işleminden doğan hata nedeniyle doğabilecek kamu alacağının karşılanması için sigorta ettirenden talep edilen kefalet teminatı türüdür.

            İhaleye Katılım (Geçici Teminat) Teminatı: Sigorta ettirenin ihalenin tamamlanmasıöncesinde ihaleden ayrılması, ihaleyi kazanması halinde sözleşmeyiimzalamaktan vazgeçmesi, ihale kapsamında sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminat sağlar.

            Ödeme Teminatı: Tüm taşeronlara ve işçilere yapılacak ödemelerin yapılmamasına karşı teminat sağlar.

            Performans Teminatı: Proje sahibinin yükümlülüklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlar. Sigorta ettirenin yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda, sigortacı yeni bir yükleniciile anlaşıp işin tamamlanmasını da sağlayabilir.

            Sözleşme Teminatı: Borçlunun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri gerektiğişekilde yerine getirmemesine karşı teminat sağlar.

            A.3-Ek Sözleşme İle Teminat Altına Alınabilecek Haller

Lehtarın mevzuat hükümlerine uymaması sebebiyle borcun yerine getirilmemesi.

            A.4- Sigorta Sözleşmesinin Süresi

            Aksi kararlaştırılmadıkça, sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde,Türkiye saatiile öğlen 12.00’da başlar ve öğlen saat 12.00’da sona erer.

A.5-  Sigorta Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

            Sigorta ettiren, sigorta sözleşmesini herhangi bir zamanda derhal hüküm doğuracak şekilde sona erdirme hakkına sahiptir. Bu durumda sigorta ettiren, B.2. maddesinde belirtilen şartlar saklı kalmak üzere,  yürürlükte olan kefalet senetlerini sigortacıya iade edeceği güne kadartahakkuk edecek olan prim ve poliçede belirtilen her türlüilave masrafı sigortacıya ödemekle yükümlüdür.

            Aşağıdakihaller dışındakalan diğer tüm hallerde, sigorta sözleşmesi, kararlaştırılan sürenin bitiminde sona erer.

            1) Sigortacı, devam eden sigorta sözleşmesini,lehtara karşı yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, biray önceden yazılıihbarda bulunmak suretiyle sona erdirebilir.

            2) Sigortacı, vermiş olduğu kefalete ilişkinyükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki hallerde, sigorta sözleşmesini derhal hüküm doğuracak şekilde sona erdirebilir veya sigorta ettirenden ek güvence ya da ek prim talep edebilir:

a)Sigorta ettirenin,sigortacıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi veyasigortacıya yanlış beyanda bulunması,

            b) Sigorta ettirenin, mali durumununsigorta sözleşmesinin yapılmasından sonra önemliölçüde bozulmuş olduğunun tespit edilmesi,

            c)Sigorta ettirenin aşağıdakiB.7. maddesi gereğince talep edilen güvenceyi sunamaması; sigortacıya verilen güvencenin, yetersiz kalması, hükümsüz veya değersiz hale gelmesi.

B.  KEFALETEİLİŞKİN KOŞULLAR VE TAZMİNAT

B.1- Beher Kefalet Senedinin Düzenlenmesinden Önce Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Sigortacının kefil olması aşağıdaki koşulların yerine getirilmesine bağlıdır.

Sigorta ettirenin doğrudan kefalete ilişkin yükümlülükleri dolaylı kefalet için de geçerlidir. Bu kapsamda, sigorta ettiren;

            a)Enson yıla ait hesap özetleriilevarsa bağımsız denetim raporunu, derhal, sigortacıya sunmakla ve sigortacının talebiüzerine, konuya ilişkin gerekli açıklamalarıyapmakla yükümlüdür. Ancak, yıllık hesap özetleriöngörülen tarihte tamamlanmaz ise, sigorta ettiren, talep üzerine, bir ön bilanço ile gelir tablosusunmakla yükümlüdür.  Ön bilanço ile gelir tablosunun sunulması, sigorta ettirenin yıllık hesap özetini sunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

b) Nakdi veya gayrinakdikrediilişkilerini sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

            c) Sigortacıya bildirmeksizin üçüncüşahıslara aktifleriüzerinde teminat (ipotek, rehin, mülkiyetin teminat olarak (inançlı) nakli, taşınmaz yükümüvb.) vermemekle yükümlüdür.

            ç)Teminat verilmesi kararını etkileyebilecek önemli ölçüdeki değişikliklerisigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Sigortacı;

            a) Borçlunun faaliyetleriyleilgili gelişmeler, stratejik değişiklikler ve borçlunun kredi değerliliği açısından önemli bulduğu konularla ilgili detaylı bilgi talep edebilir.

b)Borçlu için bir genel kefalet limiti tahsis etmiş olsa dahi, borçlunun ilettiği müstakil kefalet teminatı taleplerinigerekçe göstererek geriçevirebilir.

c) Borçlunun kredi değerliliğine yönelik olarak yaptığıdeğerlendirme neticesinde,yeni bir kefaletin verilmesiiçinya da kredi değerliliğinin önemli ölçüde bozulması durumunda,mevcut kefaletin devam ettirilmesiiçin,borçludanbir güvenceisteyebilir.

ç) Kendisine sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde, kefil olmayabilir.

B.2-  Kefalet SenedininDüzenlenmesindenSonra Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 Kefalet senedinin düzenlenmesi,iptal edilmesi vekefalet şartlarında değişiklik yapılması hakkında aşağıdakihükümler uygulanır:

B.1. maddesinde yer alan yükümlülüklere ilaveten sigorta ettiren;

a)İletişimde veya talimatların yerine getirilmesinde gecikme yaşanması yahut ihmal olması nedeniyle zararın meydana gelmesinin muhtemel olduğu hallerde sigortacıyı bilgilendirmekle yükümlüdür.

b)  Sözleşme şartlarının kendisi tarafından belirlenmemiş olduğu hallerde,  düzenlenen kefalet senedinin içeriğini kabul eder.

c) Sigortacının asıl kefilden dolaylı kefalet elde edilmesi için üstlendiği borçla ilgili olarak asıl kefile karşı sorumludur.

ç)   Lehtarın, düzenlenen kefalet senedine ilişkin hususlar kapsamında sigortacıya bilgi vermesini kabul eder.

Sigortacı;

a) Doğrudan kendisinin kefil olmadığı ve borçluya kefalet senedi düzenlemesi amacıyla başka bir sigorta şirketini veya bankayı veya finans kurumunuveya kredi garanti kuruluşlarını (asıl kefil) görevlendirdiği (dolaylı kefalet) hallerde, asıl kefilin seçiminde gerekliözeni göstermekle yükümlüdür. Sigortacı, sigorta ettirenin talimatlarına uyduğu takdirde, bu fıkrada öngörülen yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmiş sayılır. 

b) Sigorta ettiren için bir kefalet hesabı tutar ve bu hesaba, kefalet senedinindüzenlendiği tarih itibariyle doğrudan kefaletleri, asıl kefilebaşvuru yazısının gönderildiği tarih itibariyle de dolaylı kefaletleri dâhil eder.

c) Doğrudan kefaletleri, Türk Kanunlarına tabiolmasıve kefalet senedinin sona erme tarihine kadar tazminat talebinde bulunulmamış olması kaydıyla hesaptan siler.

ç)  Yukarıda bahsedilenler dışında kalan doğrudan kefaletleriise, aksibelirtilmedikçe, kefalet senetlerikayıtsız şartsız kendisine iade edildiktensonra hesaptan siler. Sigortacı, yargısal ihtilaflar nedeniyle lehtarın iade etmediği kefaletleri,lehtardan açık bir sorumluluktan ibra beyanıalınmasıkaydıyla hesaptan siler.

d) Asılkefilin, sigortacıyı sorumluluktan kayıtsız şartsız ibra etmiş olması kaydıyla dolaylı kefaletleri hesaptan siler.

e) Kefalet miktarının azaltılması veya süresinden önce iade edilmesi halinde, fazla ödenen primi, sigorta ettirene geriöder.

f) Üçüncüşahıslara ödenmesi gereken ücretler ileposta ve noter masraflarıgibi ilave giderleri sigorta ettirenden talep edebilir.

B.3- Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Hak ve Yükümlülükler

Sigorta ettiren;

a) Borcunu sigortalı değilmişçesine ifa etmek için gerekeni yapar.

b) Borcun ifa edilmemesi ve kefaletin devreye girmesi halinde, kefaletin paraya çevrilmesi talebinin sebebine, miktarına veya bakiyesine ilişkin sigortacıya karşıherhangi bir savunma ya da itirazda bulunamaz. Sigorta ettiren, ayrıca, kefalet senedi düzenlenmesinin temelini oluşturan, sigorta ettiren ve lehtar arasında kabul edilen,“kontrgaranti verilmesi” anlaşmalarının yerine getirilmemesi sebebiyle ileri sürebileceği savunmalardan da vazgeçmişsayılır. 

c) Mahkeme yoluyla bir ödeme talebinin gelmesi halinde,ihtilafa konu tutar ve maliyet iştirakine karşılık gelen tutar kadar teminatı sigortacıya talep üzerinesunar.

Sigortacı;

a)Lehtar tarafından yapılan tazminat talebini sigorta ettirene bildirip gerekli önlemleri almasını isteyebileceği gibi sigorta ettirenin yanıtı beklemeksizin ödemeyi de yapabilir.

b) Tazminat talebini değerlendirdikten sonra sigorta ettirenin onayını almadan lehtaraödeme yapabilir. 

c) B.2. maddesiuyarınca hesaptan silinmiş doğrudan kefaletlerin paraya çevrilmesinintalep edilmesidurumunda, sigorta ettiren kendisine yetki vermişse veya kendialeyhine icra edilebilir bir yargı kararı verilmişse ödeme yapar.

ç) Ödediği tüm tazminat, yasal ve idari masraflar ile ek maliyetlerisigorta ettirenden talep eder.

B.4- TazminatTutarı

Sigortacının, sigorta döneminde ödeyeceği azami tazminat tutarı, poliçede belirtilen azamitazminat tutarıile sınırlıdır.

B.5-Halefiyet

Sigortacıödediği tazminat tutarınca hukuken lehtarın yerine geçer ve lehtarın borçluya karşı olan haklarına halef olur.

B.6- Rücu

Sigorta ettiren, sigortacının ödediği tazminat tutarınıtamamen veya kısmen geri almak için yararlanabileceği diğer talep imkânlarından bağımsız olarak,  düzenlemiş olduğu kefalet senedi ile ilgiliödediği tutarı, masraflar ve kanuni temerrüt faizinden yüksek olmamak kaydıyla sigortacı ve sigorta ettirenin yapacakları sözleşmede anlaşacakları temerrüt faizi ile birlikte sigortacıyageriöder.

Sigorta ettiren, döviz cinsinden kefalet senedi düzenlenmiş olması durumunda, sigortacının tercihine göre,  belirlenmiş olan döviz kuru cinsinden veyakefaletin, sigortacı tarafından belirlenecek Türk Lirası karşılığınıöder.

Sigorta ettiren, sigortacıya karşı sahip olduğu alacakları, ancak bu alacaklar çekişmesiz veya yasal olarak kesinleşmişse, sigortacının rücu yoluyla talep ettiği tutarlar ile takas edebilir.

            B.7-Ek Güvence İstenilmesi

Sigortacının talebiüzerine, sigorta ettiren;

a) Sigorta sözleşmesinin sona ermesinden sonra, düzenlemiş olduğu kefalet senedi ile ilgili sigortacıyısorumlu tutmamaklave kefaletlerin hesaptan kayıtsız şartsız silinmesine kadar nakit güvence veya sigortacıtarafından kabul edilebilecek başka bir güvence sunmakla,

b)  A.5. maddesinde sayılan haller söz konusu ise, sigorta sözleşmesi sona erdirilmese dahi, nakit güvence veya uygun görülecek başka bir güvence sunmakla,

c) Güvence talebinin alındığı tarihten, güvencenin fiilen sunulduğu veya mevcut bütün kefaletlerin tasfiye edildiği tarihe kadar olan dönem için ilave prim ödemekle, yükümlüdür.

 C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1– Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması

Sigorta primi, kefalet tutarıgöz önünde bulundurularak, kefaletin hesaba dâhil edildiği tarihten hesaptan silinmesine kadar olan süre için hesaplanır.  Prim ödeme koşulları poliçede belirlenir. Ekonomik koşullarda önemli değişiklikler olursa, prim bu koşullara göre yeniden güncellenebilir.

Sigorta ettiren; sigorta primini ve faturalanan diğer masrafları poliçede kararlaştırılan şekil ve zamanda, öder.

Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. 

C.2- Sigorta Sözleşmesinde Değişiklik

Sigorta sözleşmesinde yapılan değişiklikler, düzenlenecek bir poliçe zeylinde belirtilmedikçe veya sigortacıtarafından yazılı olarak başka şekilde teyit edilmedikçe yürürlüğe girmez. Sözlüolarak yapılan anlaşmalar geçerli olmaz

C.3–Tebliğve İhbarlar

Sigorta sözleşmesine ilişkin tüm irade beyanları ve bildirimler yazılı olarak yapılır.

Sigortalının bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye yapılır.

Sigortacının bildirimleri de, sigortalının bildirilen son adresine noter eliyle ya da taahhütlü mektupla yapılır.  Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup ya da telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan ve sigortacıya, sigortalıya ve sigorta ettirene ulaştığı kanıtlanabilen bildirimler de geçerli sayılır.

C.4-MeslekiFaaliyetin Sona Ermesi

Sigorta sözleşmesinde tanımlanan meslekifaaliyetin sonaermesi durumunda, sigorta sözleşmesi, o ana kadar doğmuş hak ve borçlarile sigortacı tarafından verilmiş kefaletlere ilişkin yükümlülükler saklı kalmak koşuluyla, mesleki faaliyetin sona erme tarihinden itibaren sona erer.

C.5- Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla, lehtarave sigorta ettirenesigortalıya ilişkin öğreneceğiticari ve meslekisırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardansorumludur.

C.6-Yetkili     Mahkeme

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda, Türk Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgâhının bulunduğu yerdeki, sigortalı aleyhine açılacak davalarda ise davalının ikametgâhının bulunduğu yerdeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

Sigorta sözleşmesinin yorumlanması ve uygulanmasında seçilecek hukuk sözleşmede belirlenir.

C.7-Özel         Şartlar

Taraflar, poliçedeişin niteliğine uygun olarak özel şartlar kararlaştırabilir.