İnşaat Sigortası

İnşaat Sigortası Konya
İnşaat Sigortası, inşaatın yapımında kullanılan inşaat malzemelerinin inşaat alanına indirilmesiyle başlayıp, inşaatın yapımının bitmesiyle (geçici kabule kadar) bütün teminatlar itibariyle sona erer. Geçici kabul ve kesin kabul tarihleri arasındaki süre için dar kapsamlı inşaat sigortası teminatı başlar.

Şirketimiz tarafından değerlendirilmesi kaydıyla, poliçe kapsamına aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek riskler ya da kıymetler, ek prim alınması koşuluyla dahil edilebilir

İlave Teminatlar

Bakım devresi teminatı, inşaatın tamamlanması veya geçici kabulünün yapılması yahut işverene teslim edilmesi veya işveren tarafından kullanılması ile başlayıp işveren tarafından kesin kabulün yapılması ile sona erer.

I.Teminatın Kapsamı

İnşaat Sigortaları Poliçeleri Genel Şartların A.3 maddesinin (f) bendi kapsamında tamamlanmış veya geçici kabulü yapılmış yahut işveren tarafından kullanılan inşaatta; (1) Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar ile, b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde müteahhidin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziya ve hasarlar, temin edilmiştir.

II. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Haller

Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri gereğince eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla bakım devresinde yaptığı çalışmalar sırasında üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar, ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

III. Teminat Dışında Kalan Haller

Sigortacı, bakım devresinde aşağıdaki haller sebebiyle meydana gelen zararlardan sorumlu değildir.

(a) Bakım faaliyetinden kaynaklanmayan; yangın, infilak, dahili su, duman, kar ağırlığı, her türlü taşıt çarpması, (b) Her türlü doğal afetler, (c) Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler, (d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler, (e) Sigortalı kıymetler dışında, sigortalı taraflara ait mevcut bina ve tesislere zarar gelmesi, (f) Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs.

İHTAR: Bu teminat poliçede belirtilen bakım devresi süresi ile geçerli olup, poliçede yazılı bakım devresi süresi her ne olursa olsun inşaatın tamamlanması, geçici kabulün yapılması veya sigortalı kıymetin fiilen kullanıma alınması ile kendiliğinden başlar.

Uçakla Taşıma Ek Giderleri Teminatı Klozu

Sigorta kapsamına giren herhangi bir hasar neticesinde hasarın giderilmesi ya da en aza indirilmesi amacıyla sigortalı tarafından yapılacak uçakla taşıma masrafları temin edilmektedir.

 

 

Çapraz Sorumluluk

Temin edilmişse 3. şahıs mali sorumluluk teminatı, işbu sigorta poliçesinin "Sigortalılar" bölümünde yer alan gerçek ya da tüzel kişilerin her birini, sanki bunlar adına müstakil bir sorumluluk poliçesi düzenlenmiş gibi 3. şahıslara ve birbirlerine karşı verecekleri maddi ve bedeni zararlara karşı temin eder. Ancak (a) teminat altına alınmış veya alınabilecek değerlerin, istisna kapsamında olsalar veya muafiyet altında kalsalar bile uğrayabilecekleri kayıp ve hasarlardan doğan sorumluluklar ile, (b) İşçi ve memurların işveren mali mesuliyet ve/veya sosyal sigortalar teminatına sahip olsalar da, olmasalar da tutulacakları hastalıklar, ölümcül olsun veya olmasın geçirecekleri kaza ve yaralanmalar nedeniyle doğacak sorumluluklar, çapraz sorumluluk teminatına girmezler. Her hal ve koşulda çapraz sorumluluk teminatı uyarınca sigortacının ödeyebileceği toplam tazminat tutarı, işbu sigortada belirtilen, her bir olayda meydana gelebilecek hasar veya hasarlar dizisinin toplam tazminat tutarını aşamaz.

 

Sigortalı, sigortaya konu işlerin ifası sırasında, sigorta geçerlilik süresi içinde kalmak kaydıyla, meydana gelen bir olay sonucunda (a) Üçüncü şahısların ölmesi veya bedeni zarara uğraması, (b) Üçüncü şahıslara ait mal ve kıymetlerin ziya ve hasara uğraması sebebiyle, işbu sigortada gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı, Türkiye Cumhuriyetinin Hukuki Sorumluluk hükümleri ve aşağıda belirtilen haller ve özel şartlar çerçevesinde poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere teminat kapsamına alınmıştır

Sigortacı, ayrıca bu teminat ile ilgili olarak bir dava açılması halinde, hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini de üstlenecektir. Ancak, Temin edilen meblağ, tazminat, her türlü faiz ve avukatlık ücretleri dahil dava masrafları toplamı olarak, işbu sigortada belirtilen limitlerle sınırlıdır. Cezai takibattan doğan diğer masraflarla, muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışındadır.

Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller:

(a) Herhangi bir mülkün ya da yapının vibrasyon veya taşıyıcı, destek veya payandalarının zayıflatılması veya kaldırılması nedeniyle meydana gelecek bedeni veya maddi zararlar, (b) Bakım devresinde meydana gelen zararlar, (c) Çapraz sorumluluk kapsamına giren zararlar, (d) Bir kaza sonucu ani olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği zararları.

Taraflar, aşağıda yazılı hallerden kaynaklanabilecek her türlü sorumluluk hallerinin teminat kapsamı dışında kalacağı konusunda mutabık kalmışlardır.

(a) Bir mukavelenin ifasına veya özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının kanuni sorumluluk ölçüsünü aşan talepler, (b) Ana teminat kapsamında temin edilebilir herhangi bir kıymetin, ikame, onarım, iyileştirme veya yeniden yapımı için gerekli olan masraflar, (c) Her türlü netice hasarları, (d) Sigortalının ve/veya sigortalıya bir hizmet veya vekalet münasebeti ile bağlı kimseler ve sigortalının aile efradının uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar ve bunların zilliyet, emanet veya kontrolünde bulunan mal ve mülklere ika olunacak ziya veya hasarlar nedeniyle ortaya çıkan talepler, (e) Her türlü kara, hava ve deniz araçlarının neden olacağı zarar,(ancak iş makinelerinin şantiye sahası içindeki faaliyetleri sebebiyle verebilecekleri zararlar teminata dahildir. ), (f) Bir kaza sonucu ve ani olmayıp, zaman içerisinde ortaya çıkan her türlü çevre kirliliği zararları,

Özel Şartlar:
(a) Sigortacı, tazminat talebinde bulunan kişilerle doğrudan temasa geçerek, anlaşma yapma hakkına sahiptir, (b) Sigortacının açık onayı olmadıkça, Sigortalı tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunamaz, (c) Sigortalı, bu teminat kapsamına girebilecek herhangi bir olay vukuunda dava yolu ile veya sair suretle bir tazminat talebi karşısında kalması halinde:(1) Durumu sigortacıya derhal bildirmek ve tazminat talebi veya cezai takibatla ilgili olarak almış olduğu ihbarname, davetiye gibi belgeleri sigortacıya vermek, (2) Dava açılması halinde, davanın takip ve idaresi için sigortacının göstereceği avukata gerekli vekaletnameyi vermek, (3) Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının yetkili kıldığı temsilcilerinin, rizikonun gerçekleştiği yerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere müsaade etmek ile yükümlüdür.

 

 

 

Kusurlu Dizayn

İnşaat Sigortaları Poliçeleri Genel Şartları ( Bütün Muhataralar )' nın Teminat Dışında Kalan Haller başlığının 3. maddesi (d) fıkrasının kaldırıldığı ve (e) fıkrasının aşağıda belirtildiği şekilde değiştirildiği taraflarca kararlaştırılmıştır.

"d" Kusurlu malzeme ve/veya işçilik ve/veya kusurlu plan, proje ve çizimler nedeniyle oluşan kayıp ve zararların onarımı değiştirilme veya düzeltilmesi için yapılan masraflar istisnadır. Ancak bu istisna, hasardan doğrudan doğruya ve hemen etkilenen sigortalı değerlerle sınırlı olup, doğru inşa edilmiş sigortalı değerlerde aynı nedenle oluşan kayıp ve hasarlar için uygulanmayacaktır.

 

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör sonucu sigortalı kıymetlerin doğrudan doğruya göreceği kayıp ve zararlar, aşağıda belirtilen şartlar ve istisna hükümleri çerçevesinde genişletilmiştir:

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör tanımı, kapsamı ve gerçekleşme koşulları aşağıdaki gibidir:

(1) Bir kimsenin başkaları ile birlikte, grev veya lokavt ile ilgili olsun veya olmasın ve aşağıda 'Özel Şartlar' Md. 2'de yer alan eylemler kapsam ve niteliğinde olmayan, toplum huzurunu bozacak kargaşalık ve ayaklanma gibi eylemler sonucu ortaya çıkacak kayıp ve zararlar, ( 2) Yasal olarak oluşturulmuş ve görevlendirilmiş kamu otoritesinin, yukarıda 'Özel Şartlar' Md. 1 belirlenmiş toplum huzurunu bozmaya dönük eylem ve faaliyetleri bastırmak, önlemeye çalışmak veya oluşması beklenen kayıp ve zararları en az düzeye indirmek amacıyla girişimde bulunması sırasında ve uyguladığı inzibati tedbirler sonucu sonucu ortaya çıkan kayıp ve zararlar, (3) Grev, lokavt sırasında çalışanların kasıtlı olarak ve grevi desteklemek veya lokavtı kırmak amacıyla giriştikleri eylemler sonucu oluşan kayıp ve zararlar ile, (4) Yasal olarak oluşturulmuş ve görevlendirilmiş kamu otoritesinin, yukarıda sayılan girişimleri önlemek ve/veya oluşacak zararı en aza indirmek amacıyla uyguladığı inzibati tedbirler sonucu oluşacak kayıp ve zararlar, ek teminat kapsamına girerler. (5)Terörist eylemler ve eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu zararlar, teminata ilave edilmiştir. Bu klozda "Terör"; Baskı, cebir, şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle Anasaya'da belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi hukuki sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet Otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetlerini yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya Genel Sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi ve kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemdir. Örgüt iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşmesiyle meydana gelmiş sayılır. Örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda geçen teşekkül, cemiyet, silahlı cemiyet, çete veya silahlı çeteyi kapsar. (6) Kötü Niyetli Hareketler Klozu: Sigortalı ve sigortalının usul füru ve sözleşmesel ilişki de bulunduğu kişiler dışındaki herhangi bir 3.Şahsın sigortalıya zarar vermek maksadı ile gerçekleştirdiği kötü niyetli eylemler ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerin tahrip edilmesi, yıkılması, bozulması veya kullanılmaz hale getirilmesi gibi doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmiştir. Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık yoluyla verilen maddi zararlar bu kloz kapsamında değildir. İşbu kötü niyetli hareketler teminatı, sigorta ettirenin, işbu poliçenin ilgili Genel Şartlarında öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.

Ancak:

(1) Bu kloz ile sağlanan teminat, İnşaat Sigortaları Genel Şartları, işbu sigorta ve zeyilnamelerinde yazılı hüküm ve özel şartlarına, sair teminat ve istisna hükümlerine mutlak olarak tabidir ve poliçede yer alan hasar ile ilgili düzenlemelerin tümü, aşağıda ayrıca belirlenmiş özel şartları ile birlikte işbu kloz kapsamında temin edilen riskler için de aynen geçerlidir.(2) Aşağıda düzenlenen Özel Şartlar sadece işbu kloz teminatı açısından geçerli olup, diğer koşulların tümü, böyle bir zeyilname bulunmasa idi uygulanacağı gibi, poliçe genel ve özel şartlarına tabidir.

Özel Şartlar

(1) Sigortacının '(a) işbu teminat kapsamına giren bir riskin gerçekleşmesi sonucu kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici olarak işin durması, işin tatil edilmesi, gecikmeye veya değişikliğe uğraması nedenleriyle ortaya çıkan kayıp ve zararlar, (b) Yasal olarak görevlendirilmiş kamu otoritesi tarafından sürekli veya geçici olarak iş gereçlerinin müsadere edilmesi, işe veya yönetime el konulması nedeniyle ortaya çıkan kayıp ve zararlar, hukuka aykırı biçimde sürekli veya geçici olarak işgal edilmesi sonucu ortaya çıkan kayıp ve zararlar, (c) İşyeri taşınmazın herhangi bir veya daha fazla kimse tarafından hukuka aykırı biçimde sürekli veya geçici olarak işgal edilmesi sonucu ortaya çıkan kayıp ve zararlar, (d) Netice hasarları ve tanımına bakılmaksızın her türlü sorumluluk hasarları ile, poliçede belirtilen terör limitini aşan ödemeler bununla birlikte, yukarıdaki (b) ve (c) maddelerinde yer alan hükümler sigortacının sigortalıya karşı kamu otoritesinin iş konusu nesneleri müsadere etmesi, iş veya yönetime süresiz olarak el koymasından önce veya sürekli müdahaleler arasında oluşan maddi hasarları ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.' ötürü sorumluluğu bulunmamaktadır.

(2) Aşağıdaki hallerin dolaylı veya dolaysız, doğrudan veya sonuç olarak neden olduğu kayıp ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır:

(a) Savaş, iç savaş, düşman işgali, yabancı düşman tarafından girişilen hasmane hareketler, savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın savaş benzeri girişimler, (b) Yağmalama, kısmi veya topluca ayaklanmaya dönüşen halk hareketleri, askeri başkaldırma ve isyan, ihtilal, terörist hareketler, askeri gücün veya sair kamu erkinin yasa dışı kötüye kullanılması halleri, (c) Bir veya birden fazla kimsenin güç kullanarak hükümeti devirmek, fiili durum yaratmak amacıyla örgütlenmeleri, anarşi yaratarak terörist eylemlere girişmeleri.

Bu istisna hükümlerinden hareketle, herhangi bir tazminat talebi veya davaya muhatap olmaları halinde sigortacıların, hasarın teminat kapsamına girmediği yolundaki savunmaları karşısında, aynı hasarın sigorta teminatı içinde olduğunu iddia eden sigortalılar, bu iddialarını ispat ile yükümlüdürler.

(3) Sigortacı sigortalının en son bilinen adresine taahhütlü mektupla bildirimde bulunmak suretiyle, sigorta teminatını her zaman sona erdirebilir. Bu durumda, sigortacı sigorta priminin, teminatın sona erdirildiği tarihten poliçe üzerinde belirtilen vade bitiş tarihine kadar olan süreyi karşılayan bölümünü sigorta ettirene iade etmekle yükümlüdür.

 

Deprem

Deprem nedeniyle sigortalı değerlerde oluşacak kayıp ve zararların, sigortalı yapılara ait proje, malzeme ve işçiliğin, yerel resmi düzenlemelerin deprem için öngördüğü şart ve standartlara uygun olarak yapıldığının ve hesaplamalarda da aynı kod ve standartların uygulandığının, sigorta ettiren tarafından önceden taahhüt ve ispat edilmesi koşuluyla tazmin edileceği, taraflarca kararlaştırılmıştır.

 

Fazla Mesai ve Nakliye Masrafları

Poliçe kapsamına giren risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi sonucu bu hasarla ilgili olarak ve bu hasarı en aza indirmek amacıyla sigortalının yapacağı fazla mesai, gece işçiliği, resmi tatil günlerinde çalışma ve seri taşıma giderleri de temin edilmiştir.

Uçakla taşıma masrafları teminat kapsamı dışındadır. Hasar anında eksik sigorta yapıldığı anlaşılır ise tazminat gerçek sigorta değeri ile sigortalanan bedel arasındaki farka doğru orantılı olarak azaltılır.

 

Mevcut Tesisler

Sigortalının mülkiyetinde, zilyetliğinde, emanetinde veya fiili kontrolünde bulunan mal ve tesislerde inşaat sırasında oluşacak hasarların teminat kapsamına alınması taraflarca kararlaştırılmıştır. Sigorta teminatı kapsamına alınacak mal ve tesisler için Sigortacının tazminat yükümlülüğü, ancak teminat kapsamına alınan mal ve tesislerin, yapı sözleşmesi kapsamında inşaat işlerinin başlamasından önce sağlam durumda bulundurulduğunun ve gerekli koruma önlemlerinin alındığının belirlenmesi halinde geçerli olacaktır.

Vibrasyon veya taşıyıcı elemanların ve desteklerinin kaldırılması sonucu bina ve tesisatın zarar görmesi nedeniyle meydana gelecek kayıp ve zararlara ilişkin olarak sigortacı, sadece kısmen veya tamamen çökme durumlarında tazminat ödeyecektir. Sigortalı bina ve tesisatın stabilizesini ve içindekileri tehlikeye atmayacak arızi hasarlar tazminata konu teşkil etmeyecektir.

İnşaatın doğası gereği veya yapılış tarzı itibariyle öngörülebilen ziya ve hasarlardan, (b) Sigorta süresince gerekli olduğu için alınmış olan hasar önleme ya da en aza indirme masraflarından ötürü sigortacı sorumluluk taşımayacaktır.

 

Geçici Şantiye Tesisleri

Şantiye binaları ve malzeme depolarına yangın, sel, seylap nedeniyle dolaylı ve dolaysız olarak verilecek kayıp ve zararların söz konusu yapı ve tesislerin, en az 20 yıllık kayıtlara göre saptanmış olan en yüksek su seviyesinin üzerinde bir kotta kurulmuş olması ve depo ünitelerinin arasında en az 50 m mesafe bulunması ya da özel yangın duvarları ile birbirinden ayrılmış olmaları kaydıyla teminata dahil olacağı hususunu kararlaştırmışlardır.

Enkaz Kaldırma Masrafları

Sigortalı ve Sigortacı taraflar toprak kayması sonucu ortaya çıkan ve yığılmaların altında kalan sigortalı malzemenin çıkarılması giderlerini aşan enkaz kaldırma giderleri ile gerekli ve yeterli önlemlerin zamanında alınmamış olması nedeniyle eğimli arazide ve yamaçlarda kayan ve bozulan setlerin yeniden inşası giderlerinin sigortacının tazminat sorumluluğuna girmeyeceği hususunda anlaşmışlardır.

İnşaat Makineleri (CPM)

İnşaat Sigortaları Poliçeleri Genel Şartları ( Bütün Muhataralar ) ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde yazılı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, Sel ve seylapın direkt veya dolaylı etkisiyle, sigortalı işlerle ilgili makinelere, tesisat ve ekipmanlara (geçici bina ve yapılar, kamplar, depolar ve bunların muhteviyatına) gelecek kayıp ve zararların, söz konusu makine, tesisat ve ekipmanların, işlerin temin edilmişse bitimini izleyen dönemde veya varsa, iş durması sırasında depolandıkları yerin, son 20 yıllık verilere göre sel, seylap tehlikesinden uzak olması koşuluyla tazmin edileceği taraflarca kararlaştırılmıştır.

Yurtiçi Taşımalar

Sigorta ettiren tarafından poliçe belirtilen sefer sahası dahilinde hava ve suyolu kullanılarak yapılan taşımalar hariç kalmak üzere poliçe üzerinde yazılı bedel ile her türlü inşaat malzemesinin şantiye mahalline taşınması sırasında uğrayacakları kayıp ve hasarları kapsayacak şekilde genişletilmesi, taraflarca kararlaştırılmıştır.