Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk

Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZBAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK
SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

(Onay Tarihi:16/5/2013)

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından
yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin, 26/9/2011 tarihli ve
660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesine bağlı olarak sözleşme
süresi içinde; bilgi sistemleri denetimi dahil olmak üzere her türlü mevzuata ve denetim
standartlarına aykırı bağımsız denetim yapmaları ve bağımsız denetim raporları
düzenlemeleri, raporlarında eksik, yanlış, yanıltıcı bilgi ve görüşlere yer vermeleri gibi
nedenlerden kaynaklanan zararlara karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar, makul giderler
ile yargılama gideri ve vekalet ücretini de içerecek şekilde teminat verilir.

Sigortalının bağımsız denetim kuruluşu olması durumunda, sözleşmede aksine hüküm yoksa
bu sigorta, sigortalının bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştiren temsilcisinin
sorumluluğunu da karşılar.

A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için
geçerlidir; Ancak, taraflar sigortalının yurtdışında yürüteceği mesleki faaliyetlerin de sigorta
kapsamına alınmasını kararlaştırabilir.

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki hâller teminat kapsamı dışındadır:

a) Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit
edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,

b) Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile
davranışları,

c) Bağımsız denetim maksadıyla sigortalıya teslim edilen herhangi bir bilgisayar esaslı veya
elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, basılmış veya herhangi bir yöntem ile tekrar
çoğaltılmış olsun veya olmasın her tür belgenin sigortalı tarafından kötüye kullanılması.

A.4. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve
Ödemeler

A.4.1 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller

a) Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve
tahkim;

b) Bağımsız denetim maksadıyla sigortalıya teslim edilen belgenin zayi belgesine
bağlanmadan imha edilmesi;

Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası